Regulamin Strony oraz sklepu

 

REGULAMIN

www.carebaby.pl

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Usługodawca

 1. Usługodawcą jest Joanna Tunkiewicz Care Baby w trosce o sen Twojego dziecka prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Goleniowie (72-100 kod) ul. Jodłowa 7, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 856 164 28 00, oraz J&W Tunkiewicz spółka z o.o., NIP 856 192 45 56.

 2. W sprawach związanych z zakupem usługi, w tym w przypadku problemów z działaniem strony, usługobiorca może się kontaktować z Joanna Tunkiewicz pod adresem e-mail: joanna@carebaby.pl

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Usługodawca – Joanna Tunkiewicz Care Baby w trosce o sen Twojego dziecka;

 2. Regulamin – obowiązujący Regulamin serwisu www.carebaby.pl wraz z załącznikami;

 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana na fakturze i/lub w Umowie Zlecenia. Za Usługobiorcę uważany jest również Konsument, jeżeli spełnia przesłanki określone w par. 2 pkt. 4 Regulaminu;

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę na zakup Usługi niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;

 5. Umowa – umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą;

 6. Zamówienie – wyrażenie woli Usługobiorcy na skorzystanie z Usług Usługodawcy, przekazane Usługodawcy w formie ustnej w trakcie rozmowy telefonicznej lub pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 7. Dowód zakupu – faktura, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

 9. Serwis – serwis umieszczony w domenie www.carebaby.pl oraz jej sub-domenach. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:

  • możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego.

  • Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym;

  • wsparcie dla rodzin w edukacji w zakresie prawidłowych nawyków, higieny i bezpiecznego snu u dzieci w wieku 0-10 lat poprzez opracowanie, wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz omówienie za pośrednictwem telefonii komórkowej lub połączenia SKYPE, FACE TIME, WHATS UP, MASSENGER i VIEOMASSENGER : Planu Nauki Zasypiania, Konspektów, jako treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, będących spełnieniem świadczenia, które może rozpocząć się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

  • możliwość nieodpłatnego lub płatnego korzystania ze szkoleń vebinarowych, udostępnianych Usługobiorcom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 3

Zakres zastosowania

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 1. Urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.: Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższą, Mozilla Firefox 4 lub wyższą, Safari 4.0 i wyższą;

 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (email).

 

§ 5

Dostęp

 1. Dostęp do niektórych usług lub niektórych części usług Serwisu może być uzależniony od:

  • zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej)

  • dokonania przedpłaty (w przypadku niektórych usług odpłatnych)

  • wyrażenia zgód, o których mowa w Regulaminie

  • zalogowania.

Zakres tych usług jest określony na stronach Serwisu

 1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez telesprzedaż lub poprzez pocztę elektroniczną, zgodnie z Regulaminem

 2. Zalogowanie jest wymagane w każdym przypadku innym niż przeglądanie materiałów ogólnodostępnych na stronach Serwisu

 3. Dostępu do usługi wymagającej zalogowania możliwy jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Usługodawcę pod adres e-mail Usługobiorcy.

 4. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez usługobiorcę są niepoprawne lub niezupełne.

 

Rozdział II

ZAMÓWIENIE

§ 6

Telesprzedaż

 1. Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy.

 2. Po odbytej rozmowie, za zgodą Usługobiorcy, Usługodawca wysyła na adres e-mail Usługobiorcy treść proponowanej Umowy, zawierającą:

  • informację o danym produkcie,

  • zasady współpracy,

  • oświadczenia Usługobiorcy przewidziane w Regulaminie, których złożenie jest warunkiem podjęcia współpracy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

 3. Odesłanie drogą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, skanu podpisanej przez Usługobiorcę Umowy, będzie oznaczało zawarcie umowy.

 4. Usługodawca odeśle umowę w postaci cyfrowej, jako skan podpisanej przez Usługodawcę umowy lub jako plik PDF z załączonym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

 

§ 7

Płatność

 1. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie zapisanym w Umowie.

 2. Zapłata następuje na podstawie Umowy na konto bankowe wskazane w Umowie przy pomocy systemu płatności internetowych PayU lub PayPal.

 3. Do każdej Umowy Usługodawca wystawia fakturę lub paragon.

 

Rozdział III

ZASADY KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ

71

Zasady uzyskiwania dostępu do Szkoleń

 1. Szkolenia są dostępne dla Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na udział w Szkoleniu drogą mailową lub poprzez formularz zamówienia na stronie www.carebaby.pl i, w przypadku Szkoleń odpłatnych, dokonali wpłaty na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę.

 2. Warunkiem skorzystania ze Szkolenia jest podanie na zamówieniu prawidłowych danych osobowych i uzyskanie przez Usługobiorcę statusu uczestnika w drodze rejestracji, która odbywa się poprzez złożenie zamówienia oraz dokonanie przedpłaty w przypadku Szkoleń odpłatnych.

 3. Dostęp do Szkolenia wymaga od Uczestnika zalogowania się z podaniem hasła, przekazanego przez Usługodawcę po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji. Uznaje się, że zalogowanie się przez Uczestnika do Serwisu z użyciem hasła przekazanego przez Usługodawcę oznacza zawarcie umowy na skorzystanie ze Szkolenia na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a Serwisem, a w przypadku Szkoleń odpłatnych także koszt udziału w Szkoleniu.

 5. Aby wziąć udział w szkoleniu sprzęt oraz oprogramowanie z których korzysta Uczestnik muszą spełniać następujące warunki: dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebny jest co najmniej procesor 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny. Dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebny jest co najmniej procesor 2 GHz Pentium 4 lub podobny. Dla Windows XP i Windows 7 potrzebne jest 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB). Dla Windows Vista i Windows 8 potrzebne jest 1 GB RAM (rekomendowane 2 GB). Potrzebny jest także Microsoft Internet Explorer 8 (aby wejść do pokoju) lub 9 (aby korzystać z panelu klienta) (tylko wersja 32 bitowa); Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome. Potrzebny jest również Adobe® Flash® Player 11.3. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

 

§ 72

Zasady korzystania ze Szkoleń

 1. Uczestnik Szkolenia poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Serwisu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Usługodawcę w Serwisie.

 2. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści w Serwisie powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.

 3. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który naruszy powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwość korzystania z konta w Serwisie, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.

 4. Uczestnik, który za pomocą e-mail lub chatu zadaje pytania merytoryczne skierowane do Usługodawcy, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez Usługodawcę w Serwisie oraz na oznaczenie ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi umieszczane przez Uczestników na forach i czatach i zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

 6. Usługodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Szkolenia, w szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą transmisji danych dotrą do Uczestnika w niezakłóconej, kompletnej i pełnej formie oraz bez opóźnień. W takich przypadkach Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w trybie, określonym w § 10 Regulaminu.

 7. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania szkoleń.

 

Rozdział IV

ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE, RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 8

Rozwiązanie i wypowiedzenie

 1. Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść za porozumieniem stron.

 2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 Usługobiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili rozwiązania umowy. W celu wyrażenia woli wypowiedzenia Umowy należy wysłać e-mail pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu z prośbą o rezygnację z Usługi.

 

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których Usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).

 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem od Umowy, Usługobiorca winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał.

 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem lub dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) rzeczy, o których mowa w § 9 ust. 5.

 7. wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jednakże, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.

 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba, że usługobiorca wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.


 9. Konsultacje można odwołać najpóźniej 24h przed terminem. Konsultacja odwałana na ostatnią chwilę jest traktowana jak wykorzystana.

 10. Pakiet w formie wsparcia całotygodniowego można odwołać najpóźniej 3 doby przed rozpoczęciem współpracy. Odwołanie na ostanią chwilę traktowane jest jako wykorzystane. W przypadku infekcji dziecka przesuamy współpracę na najbliższy wolny termin po wyzdrowieniu. Przerwaniei pakietu w trakcie, z “winy” korzystającego z usługi traktowane jest jako wykorzystanie całego pakietu. Nie ma możliwości zwrotów i rozliczeń niewykorzystanych dni.

 

§ 10

Reklamacje

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Usługobiorcy, jeżeli rzecz sprzedana lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 2. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem Dowodu zakupu.

 3. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

 

§ 11

Gwarancja

 1. Serwis ze względu na swój charakter, co do zasady nie podlega gwarancji.

Rozdział V

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 12

Dane osobowe

 1. Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy świadczenia usług lub uzyskania dostępu do Szkolenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  • numer NIP,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • dane zawarte w Formularzu zapisu na szkolenie.
 3. Administratorem danych osobowych jest Joanna Tunkiewicz Care Baby w trosce o sen Twojego dziecka, z siedzibą ul. Jodłowa 7, 72-100 Goleniów.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODOoraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO w celu przedstawienia oferty, zawarcia przez Państwa umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora i wykonania tej Umowy, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 2. Dane o stanie zdrowia, zbierane oraz przetwarzane w celu oceny możliwości zawarcia Umowy, wykonania Umowy, w tym m.in. sporządzenia Planu Nauki Zasypiania oraz jego wdrożenia, będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody art. 9 ust.2 pkt 1 RODO
 3. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Usługobiorcy osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Usługobiorcę umowy a Administratorem. W związku z tym dane osobowe Usługobiorcy mogą być́ przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sadów, organów i instytucji.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym ostatni raz następował kontakt z Administratorem.
 6. W przypadku zawarcia Umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa Umowy.
 7. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

§ 13

Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:

 1. Usługobiorca może w każdej chwili wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Usługobiorcę celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili żądać abyśmy usunęli jego dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że dane Usługobiorcy nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Usługobiorca może zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali jego dane osobowe, wysyłając maila na adres e-mail Usługodawcy podany na stronie internetowej.
 6. Usługobiorca jest uprawniony do żądania od Usługodawcy informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 7. Usługodawca jest obowiązany poinformować nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez siebie działaniach.

 

§ 14

Pliki cookies

 1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Dla korzystania ze strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 4. Wykorzystujemy pliki cookies także do zbierania danych statystycznych oraz dla prawidłowego działania CMS przy korzystaniu z konta użytkownika.
 5. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Rozdział VI

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 15

Prawa autorskie

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, materiałów szkoleniowych i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie lub przekazanych użytkownikowi w wyniku wykonania umowy nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do nich oraz baz danych w nim zawartych. Usługodawca zastrzega pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do takich Utworów i baz danych. Zabronione jest w szczególności:

  • dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach lub przekazanych przez Usługodawcę w wyniku wykonania umowy,

  • rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie lub przekazanych przez Usługodawcę w wyniku wykonania umowy, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych Utworów na jakiekolwiek tematy,

  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz Utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, których Utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Usługodawcą – są   udostępniane w Serwisie.

 3. Jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie lub przekazanych przez Usługodawcę w wyniku wykonania umowy bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, których Utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z Usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie Utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

 

§ 16

Zastrzeżenia

 1. Wszystkie informacje i porady udzielane przez Usługodawcę mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą zastępować profesjonalnej porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Twojego dziecka skontaktuj się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby porady i informacje przedstawione podczas konsultacji były jak najbardziej wyczerpujące, rzetelne i aktualne, jednak nie gwarantuje ich skuteczności. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia mogące wyniknąć wskutek zastosowania się do porad i informacji uzyskanych w trakcie konsultacji czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

 

§ 17

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę usług odpłatnych.

 2. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 roku.

 

§ 18

Dodatkowe informacje

 1. Usługobiorca nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 2. Usługobiorcy nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 3. Usługodawca nie zapewnia usług posprzedażnych.

 4. Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 6. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Usługodawcy.

 

Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu konsument powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zadaj pytanie

11 + 10 =

Share This

Podziel się!

Daj znać znajomym o tej stronie!