Informacje RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Tunkiewicz Care Baby w trosce o sen Twojego dziecka, z siedzibą w Goleniowie, ul. Jodłowa 7, 72-100 Goleniów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 856 164 28 00 oraz J&W Tunkiewicz Spółka z o.o., NIP 856 192 45 56.

2.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c)  oraz f) RODO w celu przedstawienia oferty, zawarcia przez Państwa umowy o świadczenie usług (dalej Umowa) oferowanych przez Administratora i wykonania tej Umowy, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Dane o stanie zdrowia, zbierane oraz przetwarzane w celu oceny możliwości zawarcia Umowy, wykonania Umowy, w tym m.in. sporządzenia Planu Nauki Zasypiania oraz jego wdrożenia, będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody art. 9 ust.2 pkt 1 RODO

3.

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa Umowy a Administratorem. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być́ przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Podwykonawcami. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie  uprawnionych sadów, organów i instytucji.

4.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane  przez okres negocjowania Umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia,  do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym ostatni raz następował kontakt z Administratorem.

W przypadku zawarcia Umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres jej trwania, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa  Umowy.

Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

7.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.

Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

 

Zadaj pytanie

11 + 11 =

Share This

Podziel się!

Daj znać znajomym o tej stronie!